Informacja o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej w tym Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego
„Wiedza Edukacja Rozwój”.
 
 

Projekty Unijne Pup Chojnice

2017-2018:

– „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chojnickim ( II )” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na rynku regionalnym pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego

– „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chojnickim ( III )” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku – projekty pozakonkursowe,

Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

2019:

– „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chojnickim (4)” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 5 – zatrudnienie

Działanie 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Poddziałanie 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Więcej informacji o funduszach europejskich na: http://www.rpo.pomorskie.eu

2020:

– „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chojnickim (4)” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 5 – zatrudnienie

Działanie 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Poddziałanie 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

konkurs numer 4/STAŻ/RPO WP/2020

Więcej informacji o funduszach europejskich na: http://www.rpo.pomorskie.eu

 

Projekty dotyczące stażystów

 „ Jesteśmy aktywni ” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: 06. Integracja

Działanie: 06.01 Aktywna Integracja

Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa

– „ Nowa Perspektywa ” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020

Oś Priorytetowa: 6 Integracja

Działanie: 6.1 Aktywna Integracja

– „ PLUS dla wiedzy,kwalifikacji i doświadczenia ” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Działanie: 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020

„LEPSZY START” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 05. Zatrudnienie

Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

„Integracja w stronę zatrudnienia 2” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: 06. Integracja

Działanie: 06.01 Aktywna Integracja

Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa

„Razem możemy więcej!” – nr projektu RPPM.06.01.02-22-0037/17 – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: 06. Integracja

Działanie: 06.01 Aktywna Integracja

Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa

„Wbrew wykluczeniu” – nr projektu RPPM.06.01.02-22-0033/19 –

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: 06. Integracja

Działanie: 06.01 Aktywna Integracja

Poddziałanie: 06.01.02. Aktywizacja społeczno – zawodowa

 

Projekty OWES

2017:

Spółdzielnia Socjalna Czersk w 2017r. podpisała umowę o udzielenie bezzwrotnego wsparcja finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

 „ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie ” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020

Nr projektu RPPM.06.03.02-22-0001/16-00

Oś priorytetowa: 06. Integracja

Działanie: 6.3 Ekonomia Społeczna

Poddziałanie: 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej

2019:

 „ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie ” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020

Nr projektu RPPM.06.03.02-22-0001/16-00

Oś priorytetowa: 06. Integracja

Działanie: 6.3 Ekonomia Społeczna

Poddziałanie: 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej

2020:

 „ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie ” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020

Nr projektu RPPM.06.03.02-22-0001/16-00

Oś priorytetowa: 06. Integracja

Działanie: 6.3 Ekonomia Społeczna

Poddziałanie: 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej

 

Projekt LGR „Mòrénka”

Operacja w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

 

Projekt MGOPS Czersk „ZatrudnijCzerszczan.pl”

Projekt „Zatrudnijczerszczan.pl”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany jest w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla uczestnika wsparcia.